Jäta meelde
1
-
-
-
-
Ainult fotodega
Vahetuse võimalus
Kasutustingimused
Kasutustingimused Kasutustingimused 1. Autochange.ee - kuulub ettevõttele Veliter OÜ ja võimaldab avaldada transpordivahendite ja seadmete müügi- ja ostkuulutusi ja kuulutusi vahetuste kohta. 2. Mõisted, mis on kasutusel käesolevates reeglites: 1. Administratsioon- „OÜ Veliter“. 2. Moderaator — admnistratsiooni poolt volitatud isik. 3.Reklaamkuulutus – transpordivahendite ja nende seadmete müügi-, ostu- ja vahetuskuulutus; teenuste osutamine ostu, müügi ja vahetuse korral; kuulutus kaastööliste otsimise kohta või töö otsimise kohta; erinevate teiste kaupade müük, mi ei ole seotud sõidukite teemaga. 4. Kasutaja – füüsiine või juriikdiline isik, kes avaldab reklaamikulutuse elektroonilisel lehel Autochange ja nõustub reklaamkuulutuse avaldamise reeglitega. 5.Konto – Kasutaja ülestähendused, mis on tehtud elektroonilele lehele registreerumisel. 6. Moderatsioon – Administratsiooni ja Moderaatori toimingud, mis on suunatud sellele, et kasutajate poolt järgitaks kuulutuse avaldamise reegeleid. 7.Informatsioon – tekst, graafilised kujutised, mideomaterjalid, andmebaasid. 8. Registreerimisandmed – andmed, mis on osutatud registreerimisel elektroonilel lehel Autochange enda kontole sisenemiseks (kasutajanimi, parool, e-mail, URL lehekülg, nimi, perekonnanimi või ettevõtete nimed – juriidilised kontakttelefonid ja aadress), pärast mida saab Kasutaja avaldada reklaamkuulutuse. 9. Tasuline kulutus – reklaamkuulutus, mis on paigutatud administratsiooni või tema esindajate poolt portaali vastavalt kehtivatele hindadele. 1. Administratsioonil ei ole kõiki vajalikke ressursse ja teavet, et kontrollida kõigis kuulutustes kõikide Reeglite järgimisi, mistõttu ei kanna Administratsioon mingit vastutust leheküljele paigutatud reklaamkuulutuste andmete seaduslikkuse ja õigsuse eest. 2. Avaldades teavet elektroonilisel lehel Autochange.ee, nõustub kasutaja kõnesolevate kasutustingimustega ja edastab Administratsioonile eranditult kõik õigused sellele teabele ja graafilistele andmetele. Administratsioon jätab endale õiguse oma äranägemise järgi muuta või eemaldada reklaamkuulutused, modifitseerida elektroonilise lehe Autochange.ee jaotusi, samuti käesolevaid Reegleid Kasutajat sellest teavitamata. a. Portaali administratsioon ei kanna vastutust informatsiooni eest, mida sisaldavad reklaamkuulutused. Seda vastutust kannavad kuulutuste esitajad.Palun olge ettevaatlikud ja ettenägelikud, kuna mõned kuulutuste esitajad võivad olla Teiega ühendust võttes pahatahtlikud müügi, ostu ja vahetuse küsimustes. b. Administratsioon ei kanna vastutust tasuliste kuulutuste esitamise eest isikute poolt, kes ei ole selleks pädevad. c. Kasutaja on kohustatud säilitama enda registreerimisandmed ja mitte andma neid edasi kolmandatele isikutele. 3. Reklaamkuulutuste avaldamise üldised reeglid, millised puudutavad kõiki portaali allüksusi. a.Reeglid on kohaldatavad nii tasulistele reklaamkuulutustele, kui ka kuulutustele, millised on paigutatud Kasutaja poolt tavalistesse rubriikidesse. b. Reeglite rikkumine võib viia Kasutaja reklaamkuulutuse redakteerimiseni või eemaldamiseni, juurdepääsu piiramiseni portaalis Autochange.ee, sealhulgas konto blokeerimiseni, konto kõikide kuulutuste, telefoninumbrite, IP aadressi, elektrooniliste postiaadressite kontolt eemaldamiseni. c. Kõik paigutatud reklaamkuulutused peavad vastama kõnesolevatele Reeglitele, samuti Eesti Vabariigi seadusandlusele. d. 1 kuulutus esitatakse üksnes ühe ostu-müügi eseme kohta. Erandi moodustavad tagavaraosade ja seadmete kuulutused, kus võib lisada teavet nimekirjale. e. Elektroonilise välja „Täiendav informatsioon“ täitmisel on keelatud esitada viiteid Internetilehekülgedele, elektroonilistele postiaadressitele, skaibile, ICQ-le, telefoninumbritele, organistasioonide nimedele ja aadressidele. Erandi moodustavad tasulised kuulutused, millised on paigutatud portaali lehekülgedele reklaamreegleid järgides. f. On keelatud viidata igasugusele reklaamteabele üleslaetavates failides – viiteid teistele Internetilehekülgedele, telefonidele, organistasioonide nimedele ja aadressidele, hindadele jms. Konto „Diilerid“ või „Partnerid“ omanikel on lubatud üleslaetavates failides lisada organisatsiooni logo ja nimetus, kuid mitte viiteid oma elektroonilsele lehele Internetis. g. Üleslaetavad failid peavad vastama kuulutuse sisule ja selles võib olla üksnes ostu-müügi objekt. On keelatud kasutada faile, milliste õiguspärane omanik ei ole Kasutaja. h. Kõik kuulutused võetakse avaldamiseks üksnes eesti, vene, inglise ja saksa keeltes. Järgige õigeelenõudeid, millistes kirjutate kuulutuse. Kuulutustes ei ole lubatud mittenormatiivne leksikon. i.On keelatud kasutada trükitähti (SUURI TÄHTI) kuulutuse teksti kirjutamisel, välja arvatud, kui on tegemist spetsiaalse tehnilise tähistusega, näiteks TDI, QC, ja nii edasi. j. On keelatud paigutada reklaamkuulutust selleks mitteettenähtud jaotuses ja rubriigis lehel autochange.ee. On keelatud paigutada kuulutusele mittekehtivat telefoninumbrit või numbrit, milline ei kuulu Kasutajale. Kasutajad, kes seda reeglit rikuvad, blokeeritakse ilma ette hoiatamata ja võimaluseta konto taastamisele. k. On keelatud paigutada reklaam ilma hinnata või fiktiivset hinda. 4. Reeglid kuulutuse avaldamise kohta alajaotuses „Müük. Vahetus“. a. Kuulutuse lisamisel osutage riigile ja linnale, kus asub transport, mitte riigile, kus asub müüja. b. Väljal „Versioon/Modifikatsioon“ näidatakse üksnes transpordivahendi versioon ja modifikatsioon. Ülejäänud tekst eemaldatakse koos kuulutusega. c. i. On keelatud pakkuda igasuguseid teenuseid, millised ei ole seotud müüdava sõidukiga, näiteks: toon kohale tellimisel; on veel teisi sõidukeid; aitan valida; liising; võtan teie masina arvele; tarnin teatud tähtaegadeks – või ka igasugused teised kuulutused, millised annavad kas otse või kaudselt mõista, et te tegelete transpordivahendite müügi kommertstegevusega. ii. Konto „Diiler“ valdajad võivad osutada transpordivahendi kohaletoimetamise teenusele ja selle tähtaegadele väljal „Täiendav informatsiooni“, aga samuti infot selle kohta, et kõnesolevat sõidukit võib soetada krediidiga, liisinguga (lubatud üksnes need fraasid). Konto „Diiler“ omanikel on keelatud osundada väljal „Täiendav informatsioon“ reklaamteavet diilerite äriühingute eeliste kohta jms. d. On keelatud paigutada ühe ja sama transpordivahendi müügikuulutust mitu korda järjest ühele rubriigile või alajaotusele ja viidata transpordivahendile mittevastava margi ja mudeli all. e. On keelatud paigutada tagavaraosade ja transpordivahendite osade kaupa ostu-müügikuulutusi. Keelatud on paigutada ostu-müügikuulutusi dokumentideta transpordivahenditele, samuti lubatud teistele kaupadele alajaotuses „Transpordivahendi müük“. f. On keelatud paigutada reklaamkuulutusi/päringuid vahetuste kohta, millised ei ei vasta müüdava transpordivahendi margile ja mudelile. g. On keelatud kuulutused auktsioonide korraldamiste kohta, väljamüükide jms kohta. Väljale „Täiendav informatsioon“ paigutatakse informatsioon, mis puudutab eranditult müüdavat transpordivahendit. Teateid auktsioonide ja väljamüükide kohta võivad paigutada konto „Diiler“ omanikud. h.Väljal „Hind“ peab olema viidatud müüdava transpordivahendi täielik hind, kuid mitte esimene sissemaks krediidiga ostmisel ja mitte esimene osamakse järlmaksuga müümisel. Juhul, kui müüdav transpordivahend asub tema tollipiirkonna piiridest väljaspool, peab selle transpordivahendi hind olema näidatud selle tollimaksude ja teiste maksete olemasolu või puudumine. On keelatud viidata transpordivahendi hinda kuulutuse teistel väljadel, peale välja „Hind“. i. Konto „Diiler“ kasutajad peavad äriühingu logo üleslaadimisel laadima üles üksnes logo – graafilise kujutise äriühingu nimetusega stiiseeritud tähtede või ideogrammide näol. Logo asemel ei ole lubatud kasutada visiitkaarti või teisi kujutusis, mis ei ole äriühingu logo. 5. „Reklaamkuulutustes“ reklaamide kuulutamise reeglid. a. On keelatud avaldada ühe ja samasisulist reklaamkuulutust ühes või mitmes rubriigis üheaegselt. Selle reegli rikkumisel eemaldatakse kõik kuulutused, mis on avaldatud Kasutaja kontol. Selle reegli teise rikkumise korral Kasutja konto blokeeritakse. b. Väljal „kuulutuse tekst“ ja „täiendav informatsioon“ on keelatud viidata organistasioonide nimetustele ja aadressidele, anda viiteid Internetilehekülgedele või elektroonilise posti aadressidele, skaibile, samuti viidata telefonidele, kuna selleks on ette nähtud eraldi väljad.
+372 6 460 120
Avaleht        Kasutustingimused        Reklaam        Privaatsus        Kontaks